فرم ها

فرم های آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی

فرم ها، قالب ها و راهنماهای مرتبط با پایان نامه

فرم حذف پزشکی فرم انتخاب استاد راهنما
فرم نظر پزشک معتمد فرم انتخاب استاد مشاور(صرفا خارج از دانشگاه)
صدور کارت دانشجوئی و کارت المثنی قالب پیشنهاد موضوع سمینار
درخواست انصراف از تحصیل قالب پیشنهاد پایان نامه (propsal)-فرم خام
ترمیم معدل قالب پیشنهاد پایان نامه (propsal)-نمونه تکمیل شده
فرم فارغ التحصیلی / تسویه حساب راهنمای ثبت پیشنهاد موضوع پاین نامه در سامانه گلستان

فرم ها، قالب ها و راهنماهای پس از دفاع پایان نامه

قالب درخواست پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های داخلی
راهنمای انجام اصلاحات پایان نامه راهنمایی تدوین و نگارش پایان نامه
قالب امضاء کمیته پایان نامه راهنمای درخواست دفاع از پایان نامه در سامانه گلستان
نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد قالب اطلاعیه دفاع از پایان نامه
تعهد نامه  پایان نامه - فرمهای دکتری شاخص های ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاع

 

              

 

 

 

تجهیزات و امکانات