مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی در راستای ایجاد هماهنگی بین بخش های ارائه دهنده خدمات دانشجویی و تسهیل در خدمت رسانی به دانشجویان عزیز با استناد به آیین نامه ها و  حدود و قوانین پایه گذاری شده است.

خلاصه وظایف مدیریت امور دانشجویی :

۱-تعامل بین بخش ها و ادارات مرتبط

۲-برقراری ارتباط با دانشجویان و شناخت نیازهای اساسی آنها

۳-برنامه ریزی و تعیین استراتژی لازم برای نیل به اهداف و خدمت رسانی بهتر

۴-اجرای آیین نامه ها و قوانین دانشجویی

۵-بازخورد فعالیت ها و تعین راهبردهای اصلاحی

 

کارکنان مدیریت امور دانشجویی :

 نام و نام خانوادگی   

سمت

  تلفن داخلی  

  تلفن مستقیم  

   دورنگار

تلفن همراه

آقای مهندس اصغر اکبری

مدیریت امور دانشجویی

2622 _ 2902

071-37353510

071-37353549

09171098982

خانم محبوبه اسحاقی

مسئول دفتر

2622_2902

071-37353510

071-37353510

آقای حامد خرمشکوه

رییس اداره رفاه و تغذیه

2720

 

 

09177009403

خانم زهرا رخ بخش

کارشناس رفاه و تغذیه

2720

خانم سمانه جمشید زاده

 کارشناس مسئول مالی

2851

 

 

آقای محمد ایزدیان

     رییس اداره امور خوابگاه ها

2535

 

071-37353549

09171127822

خانم سارا پیروی

کارشناس امور خوابگاه ها

2538

 

 

خانم سعیده کریمی

کارشناس امور خوابگاه ها

2538

 

 

خانم فاطمه اسماعیل زاده

کارشناس امور خوابگاه ها

2538

 

 

آقای یاسر زاهدی

متصدی امور خوابگاه ها

2561

 

 

خانم زهرا رزاز

       کارشناس بهداشت محیط

2720