مدیریت امور فرهنگی

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با هدف سازماندهی و بسترسازی زمینه  فعالیت های جمعی دانشجویان و سیاست گذاری فعالیت های فرهنگی در جهت نیل به اهداف دانشگاه تمدن ساز به عنوان یکی از مدیریت های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه عهده دار وظایف زیر می باشد. برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشگاه فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت های فرهنگی دانشگاهیان ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی تشکیل کانون های فرهنگی و هنری برنامه ریزی در جهت رشد و تعمیق باورهای دینی و مذهبی دانشجویان برنامه ریزی در جهت آشنایی دانشگاهیان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی برگزاری برنامه های مختلف برای پر کردن اوقات فراغت از طریق ترویج فرهنگی غنی شیعی.

 

مدیریت امور فرهنگی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی  

سمت

 پست الکترونیک

      تلفن

     دورنگار

آقای حامد خرمشکوه

مدیر امور فرهنگی

------------------

۳۷۲۶۴۱۰۱

      

شرح وظایف :

  • کارشناس نشریات دانشگاهی
  • کارشناس امور تشکل های دانشجویی
  • کارشناس نظارت و ارزیابی فرهنگی
  • کارشناس کانون های فرهنگی و هنری 
  • مسئول درگاه فرهنگی_سامانه hees
  • کارشناس خبری امور فرهنگی و مسئول سایت امور فرهنگی
  •  

کارشناس فرهنگی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی  

سمت

 پست الکترونیک

      تلفن

     دورنگار

علیرضا قربانی

کارشناس امور فرهنگی

------------------

37264101

-----------------

       

  شرح وظایف:

کارشناس امور مناسبات و مراسمات