ارزشیابی دانشجویان از اساتید  doc.pdf
صدور حکم پیمانی عضو هیأت علمی جدید الاستخدام doc.pdf
نظر سنجی مدیر گروه از عضو هیات علمی   doc.pdf
صدور حکم تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه به رسمی doc.pdf
نظر سنجی معاون دانشکده از عضو هیات علمی  doc.pdf
احتساب سنوات اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی doc.pdf
تکمیل کاربرگ ۱۳ صفحه ای ارزشیابی اعضای هیأت علمی doc.pdf
ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی doc.pdf
جذب اعضای هیأت علمی پیمانی  doc.pdf
ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی doc.pdf
درخواست ردیف استخدامی  doc.pdf
اعطای پایه تشویقی پژوهشی doc.pdf
طرح سربازی اعضای هیات علمی  doc.pdf
اعطای پایه تشویقی اجرایی doc.pdf

 

صدور حکم قرارداد همکاری اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام doc.pdf
   

 

             

 

 

 

راهنمای درخواست ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز در سامانه گلستان  doc.pdf
راهنمای درخواست دفاع از رساله دکتری در سامانه گلستانdoc.pdf
راهنمای درخواست تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز در سامانه گلستان   doc.pdf
راهنمای درخواست تصویب پیشنهاد موضوع طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد در سامانه گلستان doc.pdf
راهنمای درخواست ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز در سامانه گلستان  doc.pdf
راهنمای درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در سامانه گلستان doc.pdf
راهنمای درخواست تصویب پیشنهاد موضوع طرح تحقیق رساله دکتری در سامانه گلستان doc.pdf
راهنمای درخواست آزمون جامع دکتری doc.pdf

 

          

 

 

 

مدیریت ها و واحدهای تابعه