اعضاء هیئت علمی

اعضای هیئت علمی

تلفن های گویای دانشگاه ۰۷ - ۳۷۳۵۴۵۰۰
 

آ

نام خانوادگی

نام

سمت

شماره داخلی

آقائی

جمشید

هیات علمی دانشکده برق

۲۶۵۹

امامی

فرزین

هیات علمی دانشکده برق

۲۶۶۳

اقتصادی فرد

محمود

هیات علمی دانشکده صنایع

۲۸۶۶

امینی

رسول

هیات علمی دانشکده مواد

۲۷۱۶

اسلامی

محسن

هیات علمی دانشکده برق

۲۹۰۲-۲۵۷۵

امیدوار

امیر

هیات علمی دانشکده مکانیک

۲۸۸۹

اکبری

رضا

هیات علمی دانشکده IT

۲۶۶۱

اسماعیلی فرد

رسول

هیات علمی دانشکده IT

۲۶۰۴

ب

بینش

سیدمحمد

هیات علمی دانشکده عمران

۲۸۶۲

بوشهریان

امید

هیات علمی دانشکده IT

۲۸۹۱

بغلانی

عبدالحسین

هیات علمی دانشکده عمران

۲۸۹۲

بینازاده

طاهره

هیات علمی دانشکده برق

۲۵۹۴

بهروز

سمیه

هیات علمی دانشکده شیمی

۲۶۸۱

باوی

امید

هیات علمی دانشکده مکانیک

۲۵۶۹

بصیری

راحله

هیات علمی دانشکده برق

۲۷۵۲

پ

پاکارزاده

حسن

هیات علمی دانشکده فیزیک

۲۷۳۴-۲۷۰۴

پرواسی

پیام

هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی

۲۷۳۱

ت

توکل پورصالح

علیرضا

هیات علمی دانشکده مکانیک

۲۸۳۸

تقوایی

امیرحسین

هیات علمی دانشکده مواد

۲۸۸۳

تشکری شبنم هیات علمی دانشکده مکانیک ۲۹۱۲

ج

جاهدی

صدیقه

هیات علمی دانشکده علوم پایه

۲۶۹۳

جم

شاهرخ

هیات علمی دانشکده برق

۲۶۴۹

جوانمردی

جعفر

هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی

۲۶۳۹

جوهری

علی

هیات علمی دانشکده عمران

۲۸۹۶

جهانمیری

محسن

هیات علمی دانشکده مکانیک

۲۸۱۳

جاویدان

رضا

هیات علمی دانشکده IT

۲۸۱۶

جوکار

 

سید محمد

هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی

۲۵۶۵

ح

حاجی شعبانی

محمود

هیات علمی دانشکده علوم پایه

۲۷۳۳

حسنلی

کورش

هیات علمی دانشکده برق

۲۶۰۷

حسام الدینی

اسماعیل

هیات علمی دانشکده علوم پایه

۲۶۳۵

حکمت زاده

علی اکبر

هیات علمی دانشکده مهندسی عمران

۲۹۱۵

حاتمی

محسن

هیات علمی دانشکده فیزیک

۲۷۵۷

حامدی

 

سمانه

هیات علمی دانشکده برق

۲۹۰۵

حسینی

سید مهدی

هیات علمی دانشکده فیزیک

۲۹۰۷

حیدری

محمد حسین

هیات علمی دانشکده علوم پایه

۲۸۴۰

خ

خلیفه

رضا

هیات علمی دانشکده شیمی

۲۷۵۶-۲۶۰۳

خراتی کوپائی

مسعود

هیات علمی دانشکده مکانیک

۲۸۶۳

خیّامی

سید رئوف

هیات علمی دانشکده IT

۲۸۱۲

خرّمی زاده

سید مصطفی

هیات علمی دانشکده علوم پایه

۲۶۳۷

د

دهقانی

محمدجواد

هیات علمی دانشکده برق

۲۸۶۴-۲۷۷۹

دانیالی

حبیب الله

هیات علمی دانشکده برق

۲۷۹۰

دهقان بنادکی

سید مهدی

هیات علمی دانشکده مهندسی عمران

۲۹۱۴

ر

رهنما

حسین

هیات علمی دانشکده عمران

۲۸۶۱

روستا

علیرضا

هیات علمی دانشکده برق

۲۶۶۷

رهیده

اکبر

هیات علمی دانشکده برق

۲۸۴۶-۲۷۷۴

روستا

علی اکبر

هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی

۲۶۴۰

روزگار

سید جعفر

هیات علمی دانشکده مکانیک

۲۸۵۹-۲۸۴۴

رجائی

امیرحسین

هیات علمی دانشکده برق

۲۷۴۸

رضائی

 

محمد صادق

هیات علمی دانشکده IT

۲۸۲۳

ز

زارعیان

احسان

هیات علمی دانشکده برق

۲۶۳۵

زارعی

جعفر

هیات علمی دانشکده برق

۲۶۴۶

زرین پور

ناعمه

هیات علمی دانشکده صنایع

۲۸۸۷

س

سبزی سروستانی

فاطمه

هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی

۲۶۴۵

سروری

محسن

هیات علمی دانشکده شیمی

۲۷۲۹

سلطانی راد

محمد نوید

هیات علمی دانشکده شیمی

۲۷۵۴

ستوده

علیرضا

هیات علمی دانشکده مکانیک

۲۸۹۰

ش

شکرالهی

هومان

هیات علمی دانشکده مواد

۲۶۴۸

شهریاری

فرهاد

هیات علمی دانشکده مواد

۲۶۹۰

شفیعی

محمد حسین

هیات علمی دانشکده برق

۲۵۴۵

شاصادقی

مختار

هیات علمی دانشکده برق

۲۷۴۷

شمسی نژاد

پیروز

هیات علمی دانشکده IT

۲۸۰۸

ص

صالحی

محمدرضا

هیات علمی دانشکده برق

۲۶۲۵

صفری نژادیان

بهروز

هیات علمی دانشکده برق

۲۵۷۴

صمدی

صادق

هیات علمی دانشکده برق

۲۶۲۴

صحرائیان

محمدصادق

هیات علمی دانشکده مکانیک

۲۶۵۹

ط

طباطبایی

پیلتن

هیات علمی دانشکده مهندسی عمران

۲۸۰۷

طالعی

آمنه

هیات علمی دانشکده علوم پایه

۲۹۱۰

ع

علویان مهر

 

محمد مهدی

هیات علمی دانشکده شیمی

۲۶۷۲

عبیری جهرمی

ابراهیم

هیات علمی دانشکده برق

۲۶۲۹

علیزاده

مرتضی

هیات علمی دانشکده مواد

۲۶۵۸

عصایی

سید حسن

هیات علمی دانشکده مکانیک

۲۸۶۵

علوی

فرزاد

هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی

۲۵۴۰

علی نژاد

اسماعیل

هیات علمی دانشکده صنایع

۲۵۸۷

ف

فخارزاده جهرمی

علیرضا

هیات علمی دانشکده علوم پایه

۲۶۳۳

ک

     

کشاورز

علیرضا

هیات علمی دانشکده علوم پایه

۲۹۰۹

کاظمی

کامران

هیات علمی دانشکده برق

۲۷۹۲-۲۶۷۲

کاظمی

مرتضی

هیات علمی دانشکده صنایع

۲۷۸۳

کریمی

محمد جواد

هیات علمی دانشکده فیزیک

۲۸۵۸

کردرستمی

زهیر

هیات علمی دانشکده برق

۲۶۰۵

کدیور

عرفان

هیات علمی دانشکده فیزیک

۲۶۴۱

کاوسی فرد عبداله هیات علمی دانشکده برق ۲۹۰۳

کرمی

عباس

هیات علمی دانشکده مکانیک

۲۵۶۸

گ

     

گیتی زاده

محسن

هیات علمی دانشکده برق

۲۷۷۳

ل

     

لشکری

علی

هیات علمی دانشکده عمران

۲۸۹۵

م

     

مهدی پور

محمدجواد

هیات علمی دانشکده علوم پایه

۲۶۳۲-۲۶۱۵

ملکی سروستانی

حمیدرضا

هیات علمی دانشکده علوم پایه

۲۶۳۴

مشرقی

علی

هیات علمی دانشکده مواد

۲۶۱۶

محمدآقایی

دلارا

هیات علمی دانشکده شیمی

۲۶۳۶

مهریار

رضا

هیات علمی دانشکده مکانیک

۲۸۶۰

محسنی

رضا

هیات علمی دانشکده برق

۲۷۸۹

مردانه

محمد

هیات علمی دانشکده برق

۲۷۹۱

مصلح شیرازی

 

ساره

هیات علمی دانشکده مواد

۲۸۸۰

میرزایی

 

علی

هیات علمی دانشکده مهندسی مواد

۲۶۱۶

ن

     

نیکنام

طاهر

هیات علمی دانشکده برق

۲۵۷۳

نکوئی

عبدالرضا

هیات علمی دانشکده شیمی

۲۷۲۵

نیک سرشت

امیر حسین

هیات علمی دانشکده مکانیک

۲۸۱۷

نجف قلی پور

محمد امیر

هیات علمی دانشکده عمران

۲۸۵۶

نزهت

نجمه

هیات علمی دانشکده برق

۲۵۹۵

هـ

     

هل فروش

محمد صادق

هیات علمی دانشکده برق

۲۵۸۳

هادیانفرد

محمد علی

هیات علمی دانشکده عمران

۲۸۹۴

هنرآسا

غلامرضا

هیات علمی دانشکده فیزیک

۲۸۳۵_۲۹۱۹

هاشمی

بهنام

هیات علمی دانشکده علوم پایه

۲۶۵۵

ی