استعداد های درخشان

شرایط عضویت در دفتر استعداد درخشان دانشگاه در مقطع کارشناسی

شرایط عضویت در دفتر استعداد درخشان دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد

شرایط عضویت در دفتر استعداد درخشان دانشگاه در مقطع دکتری

راجا راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعدادهای برتر

دستور العمل اجرایی آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد سال ۹۵-۹۴

ویژگی های و مقررات اجرایی جایزه های تحصیلی دوره کارشناسی

ویژگی های و مقررات اجرایی جایزه های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد

ویژگی های و مقررات اجرایی جایزه های تحصیلی دوره دکتری تخصصی

آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود ره دوره های بالاتر سال ۱۳۹۳

آیین نامه پإیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۳

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی دکتری در سال ۹۳

فرم قرارداد آموزش یاری دکتری تخصصی

فرم قرارداد آموزش یاری کارشناسی ارشد

فرم قرارداد پژوهشیاری کارشناسی ارشد

فرم قرارداد پژوهشیاری دکتر ی تخصصی