خوابگاه های دانشجویی

خوابگاه های دانشجویی با هدف اسکان دانشجویان غیر بومی با هدایت و نظارت اداره امور خوابگاه ها در جهت رفع دغدغه مسکن دانشجو در ایامی که دانشجو در دانشگاه حضور دارد به صورت شبانه روز فعال می باشد.