مرکز بهداشت و درمان

مرکز بهداشت، با حضور پزشک و کارشناس بهداشت وظیفه ارتقای سطح بهداشت و سلامت جسم و پیشگیری از بیماریها در جامعه ی دانشگاهیان و افزایش میزان رضایتمندی ایشان از خدمات بهداشتی و درمانی را در این حوزه بر عهده دارد.