آزمایشگاه مرکزی

مدیریت و کارکنان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

 تجهیزات آزمایشگاه مرکزی و کاربرد دستگاه ها

تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی

شماره حساب و شناسه پرداخت خدمات آزمایشگاهی(از آنجا که آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شیراز عضو فعال شبکه فناوری راهبردی ریاست جمهوری https://labsnet.ir/‎ می باشد، متقاضیان گرامی  می توانند، از خدمات آزمایشگاه مرکزی با تخفیفات این شبکه استفاده کنند، درصورتی که عضو شبکه نیستید وارد سایتhttps://labsnet.ir/‎ شده به سادگی عضو شده، و از گرنت های فصلی و تخفیفات شبکه استفاده کنید)

فرم  Word پذیرش نمونه جهت XRD

فرم pdf پذیرش نمونه جهت XRD

فایل word فرم مخصوص میکروسکوپ الکترونی

فایل pdf فرم مخصوص میکروسکوپ الکترونی

فایل word فرم مخصوص دستگاه Gc/mas

فایل pdf فرم مخصوص دستگاه Gc/mas

فایل word فرم مخصوص عکسبرداری با استفاده از میکروسکوپAFM   

فایل pdfفرم مخصوص عکسبرداری با استفاده از میکروسکوپAFM   

فایل word فرم مخصوص گرفتن طیف جذب، انتقال ، عبور با منبع نور Halogen یا UV

فایل pdf فرم مخصوص گرفتن طیف جذب، انتقال ، عبور با منبع نور Halogen یا UV

درخواست های خود را از طریق شماره تماس های ۰۹۰۳۵۷۲۰۵۸۸ و ۰۹۹۳۵۳۷۲۵۲۰ و پست الکترونیکی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به نشانی centlab@sutech.ac.ir می توانید با ما مطرح نمائید.